iranzamin22.ir پاسخ تشریحی آزمون EPT آذر 96 بهمراه ترجمه فارسی (رایگان)
خانه / آزمون EPT / سوالات دوره های گذشته آزمون EPT / پاسخ تشریحی آزمون EPT آذر 96 بهمراه ترجمه فارسی (رایگان)

پاسخ تشریحی آزمون EPT آذر 96 بهمراه ترجمه فارسی (رایگان)

پاسخ تشریحی آزمون ept

دوره نهم آزمون ept سال 96 در تاریخ 24 آذر ماه به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد.

سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ept دوره آذر ماه 96 امروز یک شنبه 26 آذر منتشر شد. در این بخش به بررسی برخی از سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ept آذر ماه 96 بهمراه ترجمه فارسی می پردازیم.

بخش واژگان:

 

1- His………… was unusual, since he is normally an emotional person.
1) stoicism         2) vehemence         3) compassion         4) addiction

1- خویشتنداری او غیرمعمول بود، زیرا او معمولاً یک شخص احساساتی است.

1) خویشتنداری          2) درنده خویی           3) دلسوزی            4) وابستگی، اعتیاد

پاسخ گزینه 1.

2- Because the house has a/an ……….. amount of space, it will be perfect for our large family.
1) insufficient        2) scarce          3) ample          4) negligible

2- چون این خانه فضای کافی دارد، آن (خانه) برای خانوادۀ بزرگ ما عالی خواهد بود.

1) نامناسب             2) نادر، کمیاب            3) کافی               4) ناچیز

پاسخ گزینه 3.

3- After a speech a friend of the dead man, the crowd sang the national anthem and ……….. while crying.
1) appeared 2) existed 3) dispersed 4) supported

3- بعد از سخنرانی مرد مرده، جمیعت سرود ملی را خواندند و در حالیکه گریه می کردند پراکنده شدند.

1) ظاهر شدن             2) موجود بودن           3) پراکنده شدن               4) حمایت کردن

پاسخ گزینه 3.

4- During the lecture, the teacher tried to ………… the key formulas used to calculate atomic mass.
1) refuse          2) emphasize          3) permit         4) enroll

3- در طول سخنرانی، معلم تلاش کرد تا فرمول های کلیدی مورد استفاده برای محاسبه توده اتمی را برجسته (تاکید) کند.

1) رد کردن         2) تایید کردن، برجسته کردن          3) اجازه دادن           4) ثبت نام کردن

پاسخ گزینه 2.

5) His interests ………. to include art and music, not just sports.
1) broadened        2) restricted        3) appreciated         4) supplied

5) علایق او گسترده شد و شامل نه تنها ورزش، (بلکه) هنر و موسیقی شد.

1) گسترش یافتن، گسترده شدن      2) محدود شدن      3) قدردانی کردن       4) تهیه کردن

پاسخ گزینه 1.

6- Earthquakes are caused by ………. layers of earth along faults.
1) shifting        2) drop       3)encourage        4) retrieve

6) زمین لرزه ها بوسیله حرکت لایه های زمین در امتداد گسل ها ایجاد می شوند.

1) حرکت کردن، انتقال دادن   2) انداختن     3) تشویق کردن      4) باز یافتن

پاسخ گزینه 1.

7- My new computer can ………. information in a matter of microseconds.
1) defeat         2) drop         3) encourage       4)retrieve

7) کامپیوتر جدید من در عرض چند میکروثانیه اطلاعات را بازیابی می کند.

1) دفاع کردن   2) انداختن     3) تشویق کردن      4) باز یافتن

پاسخ گزینه 4.

8- A situational dialogue may provide the context from which the target language is ………… .
1) reduced         2) elicited          3) appointed         4) labeled

8) یک گفتگوی موقعیتی می تواند محتوایی را که از زبان مقصد استخراج شده است، ارائه دهد.

1) کاهش دادن  2) استخراج کردن، بیرون آوردن  3) انتخاب کردن  4) برچسب زدن، لقب دادن

پاسخ گزینه 2.

9. It seems quite ………… to me that your marriage is in deep trouble. You and your husband are always arguing.

1) inaccurate           2) appropriate         3) evident           4) extensive

9)  کاملا برای من واضح است که ازدواج شما در معرض مشکل عمیقی است. شما و همسرتان همیشه جر و بحث می کنید.

1) نادرست، بی دقت   2) اختصاص دادن    3) واضح، آشکار     4) وسیع

پاسخ گزینه 3.

10. While her life had been characterized by a series of ………… events. Cynthia somehow managed to develop into a very organized, structured business woman.
1) indiscriminate         2) preceding           3) previous         4) annoyed

10) در حالی که زندگی او با مجموعه ای از رویدادهای درهم و برهم (نامنظم) مشخص شده بود. سینتیا به هر نحوی که شده موفق شد به یک زن تاجر بسیار منظم و مرتب تبدیل شود.

1) درهم و برهم، نامنظم        2) قبلی         3) قبلی          4) آزرده

پاسخ گزینه 1.

بخش گرامر:

26- Whether you have a small apartment in your house to rent, or decide to invest in apartment or office building, rental property can provide extra income for you and your family.

پاسخ صحیح: apartmental of  officical

توضیح: در این سوال building اسم است؛ بنابراین برای توصیف آن باید از صفت استفاده شود.

27- A lease is agreement between a landlord and a tenant. Standard leases are available in most office supply stores.

پاسخ صحیح: an agreement

توضیح:  اسامی (به جز در شرایط خاص) همیشه همراه با حروف تعریف (a,an,the) به کار برده می شوند. از آنجایی agreement برای مخاطب یک اسم ناشناخته است از حرف تعریف نکره an استفاده می شود.

28- Read the standard lease carefully to determining if it meets the needs of your situation.

پاسخ صحیح: to determine

توضیح: ساختار صحیح مصدر کامل به شکل (ریشه فعل + to) می باشد.

29- in order to keep up with the competition we need market our product better.

پاسخ صحیح: to market

توضیح: زمانیکه need به معنی نیاز داشتن است اگر فعلی بعد از آن واقع شود آن فعل باید به شکل مصدر کامل (مصدر با to) باشد.

توجه: این سوال عینا در آزمون آبان ماه 96 (سوال شماره 26) مطرح شده است.

ترجمه: به منظور ادامه دادن رقابت، ما نیاز داریم که محصولِ خودمان را بهتر در معرض فروش قرار دهیم.

 need در زبان انگلیسی دارای دو نقش است:

1- بعنوان فعل کمکی که در اینصورت به معنی «لازم بودن» می­باشد. توجه داشته باشید که در این حالت need هیچگاه  s سوم شخص نمی­گیرد، همچنین فعل بعد از آن هیچگاه to نمی­گیرد.

2- بعنوان فعل اصلی که در اینصورت به معنی «احتیاج داشتن یا نیاز داشتن» بکار می­رود. در این حالت در صورتی که فعلی بعد از آن واقع شود باید حتماً با to باشد.

30- While customer satisfaction is one of the main aspects of our management system, our commitment extend beyond customer satisfaction.

پاسخ صحیح: extends

توضیح: commitment به معنی مسئولیت اسم مفرد (فاعل) است بنابراین فعلی که بعد از آن استفاده می شود باید سوم شخص باشد. به جای extend باید extends استفاده شود.

31- Improving our process efficient and effectiveness is a primary importance to us as a business entity.

پاسخ صحیح: efficiency

توضیح: دو طرف کلمه ربط and باید ساختار یکسان داشته باشند. از آنجایی که effectiveness اسم است قبل از and نیز باید اسم واقع شود. efficient یک صفت است و به جای آن باید از اسم یعنی efficiency استفاده شود.

32. Providing good customer service is often a matter of common sense, but that don’t mean it comes naturally to all business owners.

پاسخ صحیح: doesn’t

توضیح: that فاعل جمله و مفرد است و باید با فعل مفرد استفاده شود.

33. Please, take few minutes to fill out the enclosed form. This is for our information only.

پاسخ صحیح: a few minutes

توضیح: بعد از فعلِ take از a few به جای few استفاده می شود. a few به معنای some می باشد.

34. completing the form does not obligate you buy any product or enter into any agreement.

پاسخ صحیح: to buy

توضیح: obligate به معنای متعهد کردن از جمله افعالی است که بعد از آن باید از مصدر to استفاده شود.

35. If at any time the future you decide to renew your contract with us, please don’t hesitate to contact me.

پاسخ صحیح: at the future

توضیح: برای اشاره به یک نقطه از زمان در آینده از in the future استفاده می شود. در صورتی منظور انجام عملی در هر زمانی از حال تا آینده باشد از at the future استفاده می شود. در انگلیسی بریتانیایی بیشتر از in the future استفاده می شود.

36. Many people are used to following written instructions, but most people have never wrote instructions for another person.

پاسخ صحیح: have never written

توضیح: هر گاه در جمله ای اشکال مختلفِ have را مشاهده کردید مطمئن شوید فعلی که بعد از آن می آید اسم مفعول (شکل سوم فعل) باشد.

37. When he first began make his new sandwiched, he marketed them door-to-door to gourmet shops.

پاسخ صحیح: to make

توضیح: هر گاه بعد از begin فعلی واقع شود آن فعل باید بصورت مصدر با to باشد.

دوره نهم آزمون ept سال 96 در تاریخ 24 آذر ماه به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد. سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ept دوره آذر ماه 96 امروز یک شنبه 26 آذر منتشر شد. در این بخش به بررسی برخی از سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ept آذر ماه 96 بهمراه ترجمه فارسی می پردازیم. بخش واژگان:   1- His............ was unusual, since he is normally an emotional person. 1) stoicism         2) vehemence         3) compassion         4) addiction 1- خویشتنداری او غیرمعمول بود، زیرا…

بررسی کلی

امتیازبندی 4.17 ( 29 نظرسنجی ها)
EPT-TEST.COM
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از
دکتر

سلام
کارتون بسیار ارزشمنده، امیدوارم همیشه موفق باشید.

.. iranzamin22.ir